REGULAMIN

rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Perkoz” w Olsztynie

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w celu ustalenia wysokości obciążeń poszczególnych lokali opłatami za używanie lokali, zgodnie z postanowieniami art. 4 ustawy z 15 grudnia 2000 r o spółdzielniach mieszkaniowych oraz przepisami   Statutu Spółdzielni.
 2. Regulamin niniejszy nie obejmuje problematyki rozliczeń kosztów energii cieplnej, która jest szczegółowo normowana w oddzielnym „Regulaminie rozliczeń kosztów ciepła dostarczanego do lokali na cele ogrzewania i podgrzewania wody”.
 3. Jeżeli w dalszej części regulaminu jest mowa o „użytkowniku lokalu” należy przez to rozumieć:

-       członka Spółdzielni posiadającego spółdzielcze prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu,

-       najemcę lokalu mieszkalnego,

-       niebędącego członkiem Spółdzielni właściciela lokalu lub posiadacza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

-       osobę zajmującą lokal mieszkalny bez tytułu prawnego

 

§ 2

 

1.    Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki Spółdzielni związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, a mianowicie:

a)    koszty eksploatacji,

b)    odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych,

c)    dostawę wody i odprowadzanie ścieków,

d)    dostawę gazu sieciowego do budynków wyposażonych w zbiorcze gazomierze,

e)    wywóz nieczystości stałych,

f)     koszty energii elektrycznej ogólnego użytku tj oświetlenia klatek schodowych, piwnic, pralni, suszarni, przyległych terenów i ogrzewania klatek schodowych i piwnic,

g)    utrzymanie domofonów,

h)    podatek od nieruchomości,

i)      opłaty za wieczyste użytkowanie  terenów,

j)      utrzymanie nieruchomości  przeznaczonych do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlach.

2.    Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi ewidencjonowane są oddzielnie dla każdej   nieruchomości. Podstawą do rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali jest roczny plan gospodarczo-finansowy zatwierdzony przez Radę Nadzorczą oraz postanowienia niniejszego regulaminu. W przypadku, gdy po zatwierdzeniu planu gospodarczo-finansowego nastąpią istotne zmiany w poziomie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi (np. podwyżki cen) dopuszczalna jest korekta planu oraz zmiana wysokości stawek opłat za używanie  lokali.

3.    Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi rozlicza się dla każdej nieruchomości w okresach rocznych, pokrywających się z latami kalendarzowymi. Różnica między rzeczywistymi kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w danym roku, zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym.

 

 

§ 3

 

 1. Jednostką rozliczeniową kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi z wyłączeniem kosztów wyszczególnionych w ust. 2  i ust. 3,  jest m2 powierzchni użytkowej lokali.
 2. Koszty:

a)    dostaw gazu sieciowego do budynków wyposażonych w zbiorcze gazomierze,

b)    wywozu nieczystości stałych,

c)    zużycia energii elektrycznej ogólnego użytku to jest oświetlenia klatek schodowych, piwnic, pralni, suszarni, przyległych terenów, rozliczane są proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych w poszczególnych lokalach na pobyt stały lub czasowy oraz osób faktycznie zamieszkałych w lokalu bez dopełnienia obowiązku meldunkowego. W przypadku, gdy w mieszkaniu nie jest zameldowana żadna osoba jako podstawę do rozliczeń przyjmuje się jedną osobę.

 1. Koszty :

a)    zużycia energii elektrycznej na ogrzewanie klatek schodowych i piwnic,

b)    utrzymania domofonów rozliczane są na poszczególne lokale, niezależnie od charakteru lokalu, jego powierzchni czy liczby zameldowanych osób.

 1. Zmiana ilości osób zgłoszonych do zamieszkania stanowi podstawę do korekty naliczeń opłat za używanie lokali, w części dotyczącej kosztów wyszczególnionych w ust. 2. Korekta następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym dokonano zgłoszenia.
 2. Rozliczenie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach wyposażonych
  w wodomierze dokonuje się wg wskazań tych urządzeń. Zasady rozliczania tych kosztów uregulowane są w rozdziale IV niniejszego regulaminu.

 

§ 4

 

 1. Powierzchnią użytkową lokalu mieszkalnego jest powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu (z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej Polskiej Normy ) bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania, jak: pokoje, kuchnie, przedpokoje, łazienki, ubikacje i inne pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym celom użytkownika. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane bądź obudowane. Nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego balkonów, loggii, pralni, suszarni, strychów i piwnic.
 2. Do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie wlicza się tej części powierzchni
  w pomieszczeniach o sufitach nierównoległych do podłogi, której wysokość od podłogi do sufitu wynosi mniej niż 140 cm. Jeżeli wysokość pomieszczenia lub jego części wynosi od 140 cm do 220 cm, to do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wlicza się 50% powierzchni tego pomieszczenia lub jego części. Powierzchnię lokalu lub jego części o wysokości równej lub wyższej od 220 cm zalicza się w 100%.
 3. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się powierzchnię wszystkich pomieszczeń
  w nim się znajdujących oraz pomieszczeń przynależnych, z wyjątkiem strychów,
  antresol, balkonów, loggii i pawlaczy. Do powierzchni lokalu użytkowego zalicza się również powierzchnię zajętą przez  urządzenia techniczne związane z funkcją danego lokalu oraz przez meble wbudowane lub obudowane.

 

§ 5

 

1.    Powierzchnię użytkową mieszkań i lokali użytkowych oddanych do użytku po wejściu w życie niniejszego regulaminu, dla celów rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oblicza się według pomiaru z natury (z uwzględnieniem aktualnie
obowiązującej Polskiej Normy).

2.    Powierzchnię użytkową mieszkań i lokali użytkowych oddanych do użytku przed wejściem w życie niniejszego regulaminu  przyjmuje się dla celów rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi  według  powierzchni  uwidocznionej w  decyzji o przydziale mieszkania lub w umowie ustanawiającej  spółdzielcze prawo do lokalu  , albo  według pomiarów wynikających  z przeprowadzonej inwentaryzacji .

3.    Przy obliczaniu powierzchni należy przyjmować wymiary na wysokości 1,0 m ponad poziom podłogi odpowiedniej kondygnacji. Wynik pomiaru powierzchni użytkowej lokalu podaje się z dokładnością do 0,1 m2. Przy ustalaniu powierzchni nie należy wliczać wnęk o powierzchni rzutu poziomego do 0,1 m2.

4.    W przypadku zwiększenia (np. w drodze zabudowy części korytarza) powierzchni lokalu – następuje korekta powierzchni użytkowej lokalu obliczonej dla celów rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

 

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI

 

§ 6

 

 1. Koszty eksploatacji i utrzymania spółdzielczych zasobów mieszkaniowych obejmują:

a)     koszty eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości, które są ewidencjonowane odrębnie dla każdej nieruchomości,

b)      koszty eksploatacji i utrzymania mienia Spółdzielni. W szczególności są to :

- budynki administracji Spółdzielni

- lokale Spółdzielni

-nieruchomości niezabudowane,

-chodniki, ciągi pieszo jezdne.

c)      koszty eksploatacji i utrzymania lokali obejmujące koszty mediów.

 1. Do kosztów eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości, zalicza się wszystkie koszty poniesione na części wspólne danej nieruchomości, chociażby użytkownicy lokali bezpośrednio z tych części nie korzystali. Na koszty te składają się:

a)    koszty utrzymania czystości – sprzątanie i odśnieżanie terenów należących
do danej nieruchomości, konserwacja i odnawianie zieleni,

b)    koszty drobnych napraw, przeglądów technicznych, usuwania awarii,

c)    koszty konserwacji, podatek od nieruchomości ( nie dotyczy właścicieli lokali posiadających prawo odrębnej własności),

d)    opłata za wieczyste użytkowanie gruntów (nie dotyczy właścicieli lokali posiadających    prawo odrębnej własności),

e)    koszty ogólnoadministracyjne,

f)     ubezpieczenie majątku,

g)    pozostałe koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem części wspólnej nieruchomości.

3.    Ponoszone przez Spółdzielnię koszty eksploatacji i utrzymania części wspólnych nieruchomości są ewidencjonowane odrębnie dla poszczególnych nieruchomości. Koszty eksploatacji,  których nie da się bezpośrednio przypisać do danej  nieruchomości rozlicza się na poszczególne nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali znajdujących się na tych nieruchomościach.

4.    Do kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących   mienie Spółdzielni zalicza    się :

       a) koszty utrzymania czystości – sprzątanie i odśnieżanie terenów stanowiących
              mienie   Spółdzielni, konserwacja i odnawianie zieleni,

       b)    koszty drobnych napraw, przeglądów technicznych, usuwania awarii,

       c)    koszty konserwacji,

       d) koszty energii elektrycznej przeznaczonej m.in. na oświetlanie terenów
              Spółdzielni,

       e)    podatek od nieruchomości,

       f)    opłata za wieczyste użytkowanie gruntów,

       g)   koszty ogólnoadministracyjne,

       h)    ubezpieczenie majątku,

       i) pozostałe koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
              stanowiących mienie  Spółdzielni.

1.    Do kosztów eksploatacji i utrzymania lokali zalicza się :

a)    koszty dostawy wody zimnej i odprowadzanie ścieków,

b)    koszty dostawy gazu sieciowego,

c)    koszty wywozu nieczystości stałych.

      Sposób rozliczania ww. mediów opisany jest w części IV, V i VI niniejszego   regulaminu.

 

III. ROZLICZANIE ODPISÓW NA FUNDUSZ REMONTOWY

 

§ 7

 

1. Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych zgodnie
      z zapisami art.6 ust. 3  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Odpisy na ten
      fundusz obciążają koszty gospodarki  zasobami mieszkaniowymi.

      Celem tworzenia funduszu remontowego jest zabezpieczenie środków na
     pokrycie kosztów  remontów, do których zobowiązana jest  Spółdzielnia w celu
     utrzymania zasobów   mieszkaniowych w odpowiednim stanie technicznym.

2.  Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy :

     a)  członków Spółdzielni posiadających spółdzielcze  prawa do lokali mieszkalnych,
               użytkowych    i garaży,

      b)     osób     nie    będących    członkami,     którym     przysługuje    spółdzielcze własnościowe
               prawo do lokali mieszkalnych , użytkowych i garaży,
      c)   członków Spółdzielni posiadających prawo odrębnej własności lokalu    mieszkalnego,
               użytkowego i garażu,

      d) osób nie będących członkami Spółdzielni, którym przysługuje prawo
               odrębnej własności lokalu mieszkalnego, użytkowego i garażu,

      e)     osób zajmujących lokale bez tytułu prawnego.


3,  Obciążenia poszczególnych   lokali  zajmowanych przez osoby wymienione  w ust. 2 odpisami  
     na fundusz remontowy  ustalane są według stawek w zł/m2     określanych przez Radę Nadzorczą
     Spółdzielni. Stawki te mogą być zróżnicowane  dla poszczególnych nieruchomości w zależności
     od potrzeb remontowych.

4. Ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego jest prowadzona
       odrębnie dla każdej   nieruchomości.

5. Fundusz remontowy  w trakcie roku obrachunkowego może być zasilany z :

    a)  nadwyżki bilansowej na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
            Spółdzielni,

    b) dodatkowego odpisu na fundusz remontowy do wysokości poniesionych
          kosztów na podstawie   Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni.

6.  Nie wykorzystane środki  lub przekroczone z funduszu remontowego w ciągu
       roku obrachunkowego   przechodzą na rok następny.

 

IV. ROZLICZANIE KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

§ 8

 

1.     Okresem rozliczeniowym kosztów zużycia wody zimnej i odprowadzania ścieków jest kwartał.

2. Podstawą do  ustalania opłat za zużycie wody są wskazania wodomierzy
       indywidualnych  zainstalowanych w  lokalach mieszkalnych i użytkowych
       pomnożone przez aktualną cenę wody to jest opłatę za jeden metr sześcienny
       dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków ustalonej w taryfie  obowiązującej
       na terenie danej miejscowości.

       Do opłat za zużycie wody i odprowadzania ścieków dolicza się opłaty
       abonamentowe w wymiarze  naliczonym przez przedsiębiorstwa wodociągów 
       kanalizacji.

       Różnica pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego  w nieruchomości , według
       którego Spółdzielnia rozlicza się z dostawcą a sumą  wskazań wodomierzy
       indywidualnych zamontowanych w lokalach  stanowi wodę  niezbilansowaną.

       Opłatę za wodę niezbilansowaną  rozlicza się następująco :

        a)  do wymiaru opłat eksploatacyjnych wprowadza się dodatkowy składnik
              opłat  „ opłata za wodę niezbilansowaną” w wymiarze miesięcznym
              w złotych za lokal w ryczałtowej wysokości  ustalonej przez Zarząd
              Spółdzielni  na budynek lub nieruchomość na podstawie przeprowadzonej
              analizy zużycia wody i odprowadzania ścieków z poprzedniego okresu
              rozliczeniowego.         

       b)   Niedopłaty lub nadpłaty  wynikające z rocznego rozliczenia opłat ryczałtowych
              za zużycie niezbilansowanej wody dla budynków  lub nieruchomości w roku
              sprawozdawczym należy rozliczyć w koszty eksploatacji podstawowej  danej
              nieruchomości lub budynku  na lokale mieszkalne  i użytkowe   w stosunku do
              zajmowanej powierzchni użytkowej   w złotych za  1 m2 .

        Nadmiar  lub niedobór kosztów za zużycie  wody i odprowadzanie ścieków 
        przechodzą do planu i prognozy wymiaru opłat eksploatacyjnych w  roku
        następnym”.    

3. W poszczególnych miesiącach kwartału, użytkownicy lokali obciążani są opłatami
       zaliczkowymi za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, liczonymi w zł/osobę miesięcznie, 
       zatwierdzonymi przez  Radę  Spółdzielni. Zaliczki za zużycie wody i odprowadzanie ścieków
        na lokale użytkowe ustalone są przez Zarząd Spółdzielni  według przeciętnego  zużycia wody
        z okresu  dwóch poprzednich  kwartałów i pobierane  od lokalu. Wysokość zaliczkowych
       opłat powinna być kalkulowana na dany rok w wysokości kosztów przeciętnego miesięcznego
        zużycia wody za okres poprzedniego roku, z uwzględnieniem wzrostu ceny wody
        i odprowadzania ścieków na dany rok. W przypadku zmiany cen wody i odprowadzania
        ścieków w ciągu roku kalendarzowego , Zarząd dokonuje stosownej korekty wysokości
         zaliczkowych opłat na następne miesiące i powiadamia o tym użytkownika lokalu na piśmie,
        co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem miesiąca, w którym obowiązywać będzie nowa
        zaliczka, ale nie później  niż ostatniego  dnia  miesiąca poprzedzającego  ten termin.

1.    Na pisemny wniosek użytkownika lokalu Zarząd Spółdzielni może dokonać korekty wysokości zaliczek za zużycie wody i odprowadzanie ścieków do wysokości przewidywanych kosztów
w następnych miesiącach.

5      Za lokal wyposażony w wodomierze uznaje się lokal mieszkalny, użytkowy lub inne pomieszczenie w którym zamontowane są przyrządy pomiarowe w rozumieniu Ustawy Prawo o  miarach , to znaczy posiadające :

1)    ważną cechę legalizacyjną zgodną z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
7 stycznia 2008 r w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. .Okres ważności legalizacji
  zarówno dla  wodomierzy zimnej jak i ciepłej wody wynosi
 5 lat jest liczony od dnia  1 stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została dokonana ,

2)    nie naruszoną plombę SM „Perkoz” na połączeniu   śrubunkowym wodomierza
z  przyłączem wodnym, zabezpieczającą przed nieuprawnionym zdjęciem przyrządu lub nielegalnym rozszczelnieniem połączenia,

3)    dokumentacje montażową sporządzoną przez służby eksploatacyjne Spółdzielni.

 

§ 9

 

1.    Użytkownicy lokali mieszkalnych, którzy odmawiają zainstalowania wodomierzy w swoich lokalach, obciążani są opłatami ryczałtowymi za zużycie wody i odprowadzanie ścieków. 

Ryczałt miesięczny ustala się w wysokości  7 m3  na  osobę  zamieszkującą w lokalu. Jeżeli
w danym lokalu nie zamieszkuje żadna osoba  ryczałt ustala się na 1 osobę.  Ryczałtowe opłaty  nie podlegają dodatkowym rozliczeniom ani korektom.

2.    Odczytów   wodomierzy indywidualnych  dokonuje się raz  w kwartale.  Użytkownicy  lokali winni zgłaszać odczyty wodomierzy indywidualnych raz w kwartale, nie później niż ostatniego dnia kwartału, którego odczyt dotyczy.

Zgłoszeń odczytów wodomierzy należy dokonywać w formie pisemnych informacji wkładanych do specjalnie do tego przeznaczonych skrzynek z napisem „WODA” umieszczonych na klatkach schodowych budynku. Zgłoszenia odczytów mogą być również dokonywane osobiście w Spółdzielni lub telefonicznie.

3.   W przypadku   braku   odczytu wodomierzy za dany kwartał, podstawą ustalania   opłat jest
       symulacja średniego  zużycie wody na zainstalowanych licznikach za     okres    co najmniej
      12 miesięcy. Powyższa zasada dotyczy tylko dwóch kolejnych      okresów     rozliczeniowych.

4. Brak zgłoszenie odczytu wodomierzy przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe
       skutkuje rozliczeniem zużycia wody w kolejnych okresach według zasad
       i ryczałtu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku udokumentowania niezawinionego przez użytkownika lokalu
      uszkodzenia wodomierza lub plomby podstawę do rozliczenia zużycia wody  za
     okres między ostatnim odczytem wskazań a wymianą wodomierza lub plomby na
     nowe stanowić będzie symulacja średniego zużycia wody w poprzednim okresie
     rozliczeniowym. Taki tryb rozliczeń może być stosowany przez okres nie
     dłuższy niż dwa kwartały. .

     W następnych okresach rozliczeniowych rozliczenie kosztów zużycia wody
      i odprowadzania ścieków dokonane zostanie według zasad i ryczałtu, o którym
      mowa w ust. 1.

6. Użytkownik lokalu jest zobowiązany do  umożliwienia  upoważnionemu  pracownikowi
     Spółdzielni odczytu  kontrolnego  wodomierzy . Odmowa  umożliwienia  odczytu    wodomierzy
      powoduje rozliczenie lokalu za dany okres  rozliczeniowy i następne  wg zasad i ryczałtu,
      o którym mowa w ust.  1   niniejszego paragrafu

7.  Dalsze rozliczanie indywidualne  będzie możliwe  dopiero po udostępnieniu
     wodomierzy do odczytu przez pracownika Spółdzielni , przy czym dzień odczytu  przyjmuje się
     jako początek nowego okresu rozliczeniowego.

8.  Użytkownik lokalu jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia w biurze
      Spółdzielni pisemnie lub osobiście  wszelkich uszkodzeń wodomierzy i plomb.
      Koszt naprawy ( wymiany ) wodomierzy obciążają użytkownika lokalu. Po
      naprawie ( wymianie )  należy niezwłocznie zgłosić urządzenie do ponownego
      zaplombowania . Niedopełnienie powyższych obowiązków  spowoduje  rozliczenie  lokalu
      według zasad i stawek ryczałtowych, o których mowa w ust.
      1 niniejszego paragrafu za okres rozliczeniowy w którym stwierdzono   uszkodzenia.

9. Rozliczenie faktycznych kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków
      dokonywane   jest przez Spółdzielnię do    30  dnia po upływie kwartału, którego
      rozliczenie dotyczy.

Różnica powstała w wyniku rozliczenia opłat zaliczkowych, o których mowa w   §  8  ust. 3, w stosunku do faktycznie należnych opłat jest rozliczana następująco:

a)    nadpłata zaliczana jest na poczet najbliższych należności z tytułu opłat za używanie lokalu, a w przypadku osób zalegających z opłatami – na poczet zadłużenia,

b)    niedopłata zostaje zaksięgowana na obciążenie konta czynszowego i winna być uregulowana w miesiącu, w którym użytkownik otrzymał rozliczenie kosztów zużycia wody.

10.    Użytkownik lokalu może reklamować wynik rozliczenia kosztów zużycia wody
         w ciągu  14 dni od daty jego otrzymania. Reklamacja winna być złożona na
         piśmie i zawierać  uzasadnienie.      O wyniku rozpatrzenia reklamacji   powiadamia się
        użytkownika lokalu   w terminie  1 miesiąca.

 

V. ROZLICZANIE KOSZTÓW DOSTAWY GAZU SIECIOWEGO

 

§ 10

 

1.    W budynkach wyposażonych w zbiorcze gazomierze budynkowe koszty zużycia gazu są ewidencjonowane i rozliczane zbiorczo dla wszystkich budynków w Spółdzielni z rozbiciem analitycznym na poszczególne nieruchomości.

2.    W ramach opłat za używanie lokali (czynsz) użytkownicy lokali obciążani są opłatami zaliczkowymi za zużycie gazu liczonymi w zł/osobę miesięcznie. Wysokość opłat zaliczkowych  zatwierdzana  jest przez Radę Nadzorczą  Spółdzielni na podstawie planowanych kosztów zużycia gazu przypadających średniomiesięcznie na jednego mieszkańca. Jeżeli w mieszkaniu nie zamieszkuje  żadna osoba, do naliczenia opłaty zaliczkowej przyjmuje się jedną osobę.

3.    Po zakończeniu roku  i sporządzeniu sprawozdania finansowego  Spółdzielni za dany  rok , dokonuje się rozliczenia  faktycznych kosztów  zużycia gazu w poszczególnych  budynkach , biorąc za podstawę  średnioroczny koszt 1 m3  gazu oraz przeciętną liczbę mieszkańców danego lokalu za okres roku objętego rozliczeniem . Jeżeli w lokalu nie zamieszkiwała  żadna  osoba do rozliczenia przyjmuje się jedną osobę.

4.    Uprawnionym do zwrotu nadpłaty lub zobowiązanym do dopłaty z tytułu rozliczenia kosztów  zużycia gazu  jest użytkownik lokalu który  na dzień  rozliczenia   zajmuje dany lokal .

 

 

VII. ROZLICZANIE KOSZTÓW WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

 

§ 11

 

1.    Koszty wywozu nieczystości stałych obejmują wydatki Spółdzielni związane z:

a)    opłatami za wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników, oraz  dezynfekcję
i deratyzację  śmietników,

b)    opłatami za wywożenie nieczystości  stałych ( np. meble )na wysypisko.

2.   Koszty wywozu nieczystości stałych są ewidencjonowane     i rozliczane odrębnie  dla każdej
       nieruchomości.

3.    Rozliczenia kosztów wywozu nieczystości na poszczególne lokale, dokonuje się proporcjonalnie do liczby osób zamieszkałych w poszczególnych lokalach. Jeżeli w lokalu nie  zamieszkuje żadna osoba do rozliczenia przyjmuje się jedną osobę.

4.    W odniesieniu do lokali użytkowych zajmowanych na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub stanowiących odrębną własność obciążenia kosztami wywozu nieczystości stałych dokonuje się wg faktycznych kosztów wynikających z umowy zawartej z firmą wywożącą nieczystości , z wyłączeniem lokali które posiadają zawarte umowy na wywóz nieczystości . Ustalenia faktycznych kosztów przypadających na dany lokal użytkowy dokonuje się biorąc za podstawę powierzchnię użytkową lokalu i normatywną ilość m3 nieczystości stałych przypadających na 1 m2 lokalu, w którym prowadzona jest określona działalność gospodarcza, wynikająca z umowy.

 

VII.  ROZLICZANIE KOSZTÓW  ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
                          OGÓLNEGO     UŻYTKU.

 

§  12

 

1.  Koszty zakupu energii elektrycznej ogólnego użytku t j  oświetlenia klatek 
         schodowych , piwnic , pralni , suszarni , oświetlenia  przyległych terenów

          i ogrzewania klatek schodowych i piwnic  ewidencjonuje się  oddzielnie dla 
          każdej   nieruchomości. 

2.  Koszty zakupu energii  elektrycznej  do oświetlenia pomieszczeń ogólnego
          użytku i przyległych terenów  przypadające  na lokale mieszkalne rozlicza się
          proporcjonalnie do ilości zamieszkałych w nich osób.

3  Koszty zakupu energii elektrycznej zużytej  na ogrzewanie  pomieszczeń
          ogólnego użytku rozlicza się  na poszczególne lokale w budynkach  w których
          występuje  ogrzewanie elektryczne  tych pomieszczeń.

4          Koszty zakupu energii elektrycznej  ogólnego użytku dotyczące lokali
    użytkowych  rozlicza się  proporcjonalnie  do powierzchni użytkowej lokali    użytkowych .

 

                                VIII. .  KOSZTY UTRZYMANIA DOMOFONÓW

 

                                                                         § 13

 

1.     Koszty  utrzymania domofonów są ewidencjonowane i rozliczane  odrębnie dla każdej
 nieruchomości.

2.     Rozliczenia kosztów utrzymania domofonów na poszczególne lokale podłączone  do tej
instalacji dokonuje się jednolicie  na każdy lokal , niezależnie od charakteru lokalu , jego
powierzchni czy liczby zamieszkujących  osób.

 

IX. ROZLICZANIE KOSZTÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 

§ 14

 

1 Opłacany przez Spółdzielnię podatek od nieruchomości jest ewidencjonowany
       odrębnie dla każdej nieruchomości  i  zbiorczo w skali całej Spółdzielni.

2. Obciążenia poszczególnych lokali mieszkalnych podatkiem od nieruchomości
       dokonuje się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu.

        Jeżeli w lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza  powodująca wzrost
        podatku od nieruchomości, to skutki tego wzrostu obciążają   tylko ten lokal.

3.     Obciążenia podatkiem od nieruchomości lokali użytkowych dokonuje się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu, z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatku dotyczących lokali użytkowych.

4.     Właściciele lokali stanowiących wyodrębnioną własność rozliczają się z tytułu podatku od nieruchomości dotyczącego ich nieruchomości indywidualnie    z gminą.

5.     W odniesieniu do lokali zajmowanych na zasadach spółdzielczego prawa do lokalu, najmu lub bez tytułu prawnego koszty podatku od nieruchomości stanowią odrębny składnik opłat za używanie lokali.

 

X. ROZLICZANIE KOSZTÓW OPŁAT ZA WIECZYSTE

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW

 

§ 15

 

1.    Ponoszone przez Spółdzielnię opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów są
      ewidencjonowane  odrębnie dla każdej    nieruchomości i zbiorczo w skali całej
    
 Spółdzielni .

1.     Obciążenia poszczególnych lokali opłatami za wieczyste użytkowanie gruntów dokonuje się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu.

2.     Opłatami za wieczyste użytkowanie gruntów nie obciąża się lokali położonych
w budynkach znajdujących się na gruncie  nie będącym w wieczystym  użytkowaniu .

 

XI. ROZLICZANIE KOSZTÓW UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO KORZYSTANIA

PRZEZ OSOBY ZAMIESZKUJĄCE W OKREŚLONYCH BUDYNKACH

LUB OSIEDLACH

 

§ 16

 

1.    W ramach ewidencji księgowej kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi wyodrębnia się ewidencję kosztów utrzymania nieruchomości Spółdzielni określonych w   ustawie  o spółdzielniach mieszkaniowych.

Do kosztów utrzymania tych nieruchomości zalicza się wydatki Spółdzielni, określone rodzajowo w §  6 ust. 4    niniejszego regulaminu.

2.    Koszty wymienione w ust. 1 są rozliczane na poszczególne lokale, do których ustanowione są tytuły prawne do lokalu (oraz zajmowane bez tytułu prawnego) proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.

 

 

XII. USTALANIE OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI

 

§ 17

 

1.    Obciążenie poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi,  dokonane według zasad określonych w poprzednich rozdziałach regulaminu, może być pomniejszone o:

1)    przysługujący członkom Spółdzielni udział w pożytkach z majątku wspólnego Spółdzielni na podstawie odrębnej uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni,

2)    przysługujący właścicielom lokalu udział w pożytkach z nieruchomości wspólnej.

2.    Właściciele lokali, niebędący członkami Spółdzielni nie mają prawa do udziału w pożytkach
z majątku wspólnego Spółdzielni.

3.    Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przypadające na dany lokal, nie pokryte pożytkami z majątku wspólnego Spółdzielni lub pożytkami z nieruchomości wspólnej, muszą być pokryte opłatami użytkownika lokalu.

4.    W odniesieniu do składników kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, dla których
jednostką rozliczeniową jest 1 m2 pow. użytkowej lokalu podstawę do obciążenia opłatami za używanie lokalu stanowi powierzchnia danego lokalu uwidoczniona w decyzji o przydziale
lokalu lub w umowie ustanawiającej prawo do lokalu, bądź  wynikająca z przeprowadzonej
inwentaryzacji  powierzchni lokali.

5.    Ustalone w planie gospodarczo-finansowym gospodarki zasobami mieszkaniowymi koszty eksploatacji, konserwacji, wywozu nieczystości, podatków lokalnych  oraz odpisów na fundusz remontowy planowane na dany rok kalendarzowy rozlicza się na wszystkie lokale zajmowane:

a)    na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu,

b)    na warunkach najmu,

c)    na warunkach prawa odrębnej własności,

d)    bez tytułu prawnego.

W wyniku rozliczenia ww. kosztów Rada Nadzorcza  Spółdzielni  zatwierdza  jednostkowe stawki opłat za używanie lokali liczone w zł/m2 lub zł/osobę i  zatwierdza  wysokość opłat
przypadających na poszczególne lokale, zgodnie z przepisami  Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

6.    Opłaty dotyczące kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków  ustalone są  zaliczkowo w oparciu o zasady ustalane w rozdz. IV  niniejszego regulaminu, a następnie rozliczane
 indywidualnie z użytkownikami lokali wg faktycznych kosztów obciążających te lokale.

 

§ 18

 

1.    Najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych wnoszą opłaty w wysokości określonej w umowie najmu lokalu. Zasady i tryb wynajmowania lokali użytkowych przez Spółdzielnię, określają ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego. Od najemcy lokalu użytkowego, oprócz stawek czynszów najmu pobierane są opłaty z tytułu zwrotu kosztów centralnego ogrzewania
i dostaw ciepłej wody. Ponadto oddzielnie najemca może być obciążany za zużycie wody
zimnej i energię elektryczną, jeżeli koszty z tego tytułu nie zostały uwzględnione w stawce czynszu najmu, a lokal  posiada indywidualne olicznikowanie energii elektrycznej i wody.

2.    Osoby użytkujące garaże (lub miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych) wnoszą opłaty w wysokości zatwierdzonej  przez Radę Nadzorczą  Spółdzielni, na podstawie
uchwalonego na dany rok planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni.

Opłaty te naliczane są w zł/m2 i uwzględniają:

a)   odpis na fundusz remontowy w wysokości stawki uchwalonej przez  Radę Nadzorczą,

b)   podatek od nieruchomości wg stawki uchwalonej na dany rok przez  Rady Miast ,

c)    opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,

d)    inne koszty wymienione w planie gospodarki zasobami mieszkaniowymi  .

3.    Osoby zajmujące mieszkania bez tytułu prawnego, obciążane są opłatami pokrywającymi
koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi wg tych samych zasad co członkowie
Spółdzielni.

4.    Byli najemcy lokali użytkowych, którzy po rozwiązaniu umowy najmu lokalu nie przekazali lokalu do dyspozycji Spółdzielni, obciążani są za okres bezumownego korzystania z lokalu
odszkodowaniami w wysokości 200% poprzednio obowiązującego czynszu najmu.

 

§ 19

 

1.    Opłaty za używanie lokali powinny być zgodnie z postanowieniem  Statutu Spółdzielni
uiszczane co miesiąc, z góry do dnia 20 każdego miesiąca.

2.    Obowiązek uiszczania opłat, o których mowa w ust. 1 powstaje z dniem zawarcia ze Spółdzielnią umowy ustanowienia spółdzielczego prawa do lokalu, a ustaje z dniem przekazania
opróżnionego lokalu do dyspozycji Spółdzielni. Gdy umowa ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zawierana jest  z członkiem, który prawo to uzyskał w wyniku wygrania przetargu,  obowiązek ponoszenia opłat określonych w ust. 1 powstaje z dniem
upływu określonego w ogłoszeniu o przetargu terminu wpłacenia wkładu budowlanego, chyba że umowa ustanowienia własnościowego prawa do lokalu została zawarta przed upływem
 tego terminu.

3.    W przypadku nabycia na podstawie umowy notarialnej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa własności lokalu  stanowiącego odrębną nieruchomość nabywca zobowiązany jest do uiszczenia opłat, o których mowa w ust. 1, od dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na niego prawo do lokalu.

4.    Od nie wpłaconych w terminie należności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia może pobierać  ustawowe odsetki za zwłokę. Naliczanie odsetek rozpoczyna się od pierwszego dnia następnego miesiąca po terminie określonym  w ust. 1.

5.    Kwoty wpłacane z tytułu opłat za używanie lokalu zalicza się w pierwszej kolejności na poczet najdawniejszych zadłużeń, chyba że członek na dowodzie wpłaty wskaże inny okres.

6.    Członek nie może potrącać swoich należności od Spółdzielni z opłat za używanie lokali.

 

§ 20

 

1.    O zmianie wysokości opłat za używanie lokali Spółdzielnia zobowiązana jest zawiadomić osoby, którym przysługują tytuły prawne do lokali, oraz osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego  co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.

 

2.    Terminy podane w ust. 1 nie obowiązują w przypadku zmian wysokości opłat za używanie lokali spowodowanych zmianą liczby osób zamieszkujących w danym lokalu.

 

§ 21

 

1.    Członkowie Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat
w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym określonym w   Statucie Spółdzielni , lub
bezpośrednio na drodze sądowej. Właściciele niebędący członkami Spółdzielni mogą
kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat wyłącznie na drodze sądowej. Wystąpienie na drogę postępowania wewnątrzspółdzielczego lub sądowego nie zwalnia wymienionych osób
z obowiązku terminowego wnoszenia opłat w zmienionej przez Spółdzielnię wysokości.

2.    Za  wnoszenie opłat za używanie lokali , solidarnie z członkami Spółdzielni, właścicielami lokali nie będącymi członkami Spółdzielni oraz najemcami lokali mieszkalnych  i osobami zajmującymi lokale bez tytułu prawnego odpowiadają:

1)    stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu,.

2)    osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Odpowiedzialność osób, o których mowa wyżej ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.

 

§ 22

 

Opłaty za używanie lokali powinny być wnoszone na rachunek bankowy Spółdzielni podany na blankietach wpłat z wyszczególnieniem nazwiska i imienia wpłacającego oraz adresu lokalu, którego wpłata dotyczy.

 

XIII. ROZLICZANIE SPŁATY KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH

 

§ 23

 

1.    Rozliczenia spłaty kredytów mieszkaniowych wraz z oprocentowaniem dokonuje się dla lokali mieszkalnych zajmowanych na warunkach lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu, obciążonych kredytem zaciągniętym przez Spółdzielnię.

2.    Obciążanie użytkowników lokali mieszkalnych spłatą rat kredytów mieszkaniowych wraz z oprocentowaniem, dokonywane jest wg obowiązujących postanowień ustawy z 30.11.1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych ... (Dz.U. Nr 5 poz. 32 z późn. zm.).

Szczegółowe zasady i warunki naliczania rat miesięcznych spłaty kredytów, naliczania
i umarzania odsetek od kredytu oraz zasady i warunki zawieszania spłaty rat określa ustawa,
o której mowa wyżej.

3.    Na wniosek członka, może być dokonana w każdym czasie z wpłaconych przez niego środków częściowa lub całkowita spłata kredytu mieszkaniowego  wraz z skapitalizowanymi odsetkami.   Ustalenia wysokości niespłaconego kredytu i skapitalizowanych odsetek dokonuje się na dzień, w którym członek dokonuje częściowej lub całkowitej spłaty kredytu.

 

XIV. ZAKRES OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI

 

§ 24

 

1.    W ramach pobieranych opłat za używanie lokali, Spółdzielnia jest zobowiązana zapewnić:

a)    w zakresie eksploatacji i remontów zasobów mieszkaniowych – utrzymanie domów w należytym stanie technicznym i estetycznym, sprawne funkcjonowanie wszystkich instalacji i urządzeń w budynkach oraz ich otoczeniu, sprawną obsługę administracyjną,

2.    Obowiązki Spółdzielni w dziedzinie napraw wewnątrz lokali finansowane z funduszu remontowego oraz obowiązki obciążające użytkowników zajmujących lokale w budynkach Spółdzielni określone są w oddzielnym regulaminie   zatwierdzonym   przez Radę Nadzorczą.

W stosunku do użytkowników zajmujących lokale na zasadach najmu obowiązki te wpisane są  jako składnik warunków umowy najmu.

 

XV. OPUSTY W OPŁATACH ZA UŻYWANIE LOKALU

 

§ 25

 

1.    Opłat za używanie lokali naliczanych wg liczby osób (zaliczkowe lub ryczałtowe opłaty za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, energię elektryczną ogólnego użytku , gaz) nie pobiera się od osób czasowo przebywających poza miejscem stałego pobytu, jeżeli okres czasowej nieobecności trwa nieprzerwanie dłużej niż 60 dni, pod warunkiem:

a)    zgłoszenia tego faktu przez użytkownika lokalu na piśmie do  Spółdzielni przed okresem czasowej nieobecności,

b)    dopełnienia określonych w odrębnych przepisach obowiązków w zakresie ewidencji ludności oraz wykonywania obowiązku meldunkowego.

2.    Zarząd Spółdzielni, może w uzasadnionych przypadkach zwolnić z wymienionych w ust. 1 opłat osobę, która pomimo nie wymeldowania się z lokalu, faktycznie przebywa poza lokalem, np.: wyjechała na studia do innej miejscowości, wyjechała czasowo za granicę, odbywa służbę wojskową, przebywa w zakładzie karnym, przez dłuższy czas przebywa w szpitalu itp. Decyzję o czasowym zwolnieniu z opłat podejmuje Zarząd Spółdzielni, pod warunkiem wiarygodnego udokumentowania przez członka Spółdzielni faktu niezamieszkiwania danej osoby w lokalu przez okres trwający nieprzerwanie nie krócej niż 60 dni. W sytuacji gdy nie można uzyskać dokumentu potwierdzającego faktyczne przebywanie  poza lokalem za wiarygodne, uznaje się pisemne potwierdzenie  tego faktu  przez co najmniej dwóch sąsiadów mieszkających  w tej samej klatce schodowej.

3.    Brak zgłoszenia o zmniejszeniu liczby osób zamieszkałych w lokalu nie daje podstawy
do domagania się korekty naliczeń opłat za używanie lokalu za okres wsteczny przekraczający
1 miesiąc.

4.    Zmniejszenie obciążeń z tytułu opłat za używanie lokali naliczanych wg liczby osób w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 następuje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło zgłoszenie  zmiany liczby osób zamieszkałych w lokalu. Obniżki w opłatach rozlicza się z użytkownikami lokali w okresach miesięcznych.

 

§ 26

 

1. Niniejszy regulamin uchwalony został przez Radę Nadzorczą w dniu 23 X.2009 r   i obowiązuje
    od dnia uchwalenia. Zmiana do regulaminu została wprowadzona Uchwałą Rady Nadzorczej 
   Nr  13/2010  z dnia  21.09.2010 r  -  dotyczyła § 8 ust 2  i weszła w życie z dniem
   1 stycznia 2011 r.

 

2.Traci moc regulamin  uchwalony został przez Radę Nadzorczą w dniu  6 grudnia  2005 r

 

 

 

   Sekretarz                                                     Przewodniczący

   Rady  Nadzorczej                                      Rady   Nadzorczej                

   Piotr   Świat                               mgr inż. Włodzimierz Romańczuk

 

  

 

  
ANEKS
do regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
i ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej
„Perkoz” w Olsztynie.
 
 
    W rozdziale IV  Rozliczenie kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania 
      ścieków dokonuje się następujących zmian :
 
                                                                           § 1
 
  1.        W § 8 ust 2  w  pkt b   w pierwszym zdaniu po słowach  sprawozdawczym 
            skreśla się dalszą    część zdania o treści :
             „należy rozliczyć w koszty eksploatacji podstawowej  danej
              nieruchomości lub budynku  na lokale mieszkalne  i użytkowe   w stosunku
              do       zajmowanej powierzchni użytkowej   w złotych za  1 m2 .”
             a wpisuje się :
           „  rozlicza się w kosztach  eksploatacji podstawowej  danej nieruchomości lub
              budynku”.
 
   2.        W   § 8  ust.5  po pkt 3  dodaje się pkt. 4 o treści :
 
     4)     W przypadku, kiedy budynek  jest podłączony  do systemu zdalnego  
              odczytu wodomierzy, za lokal opomiarowany rozumie się  lokal wyposażony
              w wodomierze podłączone do systemu zdalnego odczytu.
 
 
                                                                 § 2
 
.          Dotychczasowy   § 9    otrzymuje brzmienie :
   1. Użytkownicy nieopomiarowanych   lokali mieszkalnych i użytkowych -    to     jest 
       którzy odmawiają zainstalowania     wodomierzy w swoich lokalach ,   oraz     
       użytkownicy lokali  nie posiadający     wodomierzy  podłączonych    do systemu    
       zdalnego odczytu , a położonych w  budynku podłączonym    do  systemu
       zdalnego    odczytu wodomierzy – obciążani    są opłatami   ryczałtowymi za
       zużycie wody i     odprowadzanie ścieków.
              Ryczałt miesięczny dla lokali mieszkalnych   wynosi według ustalonych
      norm    zużycia  :
      a)  woda i odprowadzanie ścieków                                         -     8 m3   na osobę,
      b)  za wodę do podgrzania  ( w mieszkaniach z C.W użytkową )-   4 m3   na osobę
                                                                                                                  
         W lokalach, w których nie występują osoby zameldowane przyjmuje się ryczałt   
     jak dla 1 osoby.
             Ryczałt miesięczny dla lokali użytkowych wynosi według ustalonych    norm  
     zużycia: 
      a)  woda i odprowadzanie ścieków                                         -    7 m3   za lokal,
      b)  za wodę do podgrzania  ( w lokalach  z C.W użytkową )    -   3,5  m3   za lokal.
       W lokalach prowadzących działalność jak fryzjer, kawiarnia  restauracja, sklep  
      rybny   I t. p  miesięczny ryczałt zwiększa się o 100  %
 
      Ryczałtowe opłaty  nie podlegają  dodatkowym rozliczeniom ani korektom.
:.
 2.  Odczyty wskazań  wodomierzy indywidualnych  dokonywane są  w okresach
       kwartalnych  w ostatnim tygodniu kwartału   którego dotyczy odczyt.
       Odczyty wodomierzy elektronicznych dokonywane są drogą radiową.
       Zgłoszenie stanów  wodomierzy mechanicznych w lokalu  należy do obowiązków
       użytkownika  lokalu  który   zgłasza  ten  stan nie później niż ostatniego    dnia
       kwartału, którego odczyt dotyczy.
       Zgłoszeń odczytów wskazań wodomierzy należy dokonywać w formie  pisemnej 
       wrzucając je do skrzynki „Woda” na klatce schodowej , dostarczając do   biura 
       Spółdzielni lub poprzez portal internetowy Spółdzielni – e - mail :administracja
       @smperkoz.pl.
       Kontrolne  odczyty  wodomierzy  w lokalach  będą dokonywane przez
       uprawnionych  pracowników Spółdzielni.
 
3.    W przypadku   braku  zgłoszenia stanów  wodomierzy za dany kwartał, podstawą
       ustalania   opłat jest   zużycie wody na zainstalowanych licznikach
       z poprzedniego kwartału.  Powyższa zasada dotyczy tylko dwóch
       kolejnych    okresów rozliczeniowych.     Po odczycie dokonanym   w kolejnym
       okresie rozliczeniowym zastosowana  prognoza zużycia   podlega   korekcie.
 
4.  Brak zgłoszenie odczytu wodomierzy przez więcej niż  dwa kolejne okresy
       rozliczeniowe  skutkuje rozliczeniem zużycia wody  od   trzeciego okresu
       rozliczeniowego według zasad   jak dla lokali   nieopomiarowanych
       podanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
       Dokonane rozliczenie   w okresie braku odczytów na podstawie
       prognozowanego   zużycia   a następnie przyjętych norm  zużycia  jak dla lokali
       nieopomiarowanych  jest rozliczeniem ostatecznym i nie podlega korekcie.
       Lokal uzyskuje  status lokalu nieopomiarowanego .
       Dalsze rozliczanie według  wodomierzy indywidualnych  możliwe będzie
       od następnego okresu rozliczeniowego po udostępnieniu wodomierzy do
       odczytu  przez pracownika Spółdzielni. Dokonany stan odczytu   jest 
       początkowym stanem  okresu rozliczeniowego w którym rozliczanie zużycia
       wody   będzie według wskazań wodomierzy.
 
5.. W przypadku udokumentowania niezawinionego przez użytkownika lokalu
      uszkodzenia wodomierza lub plomby podstawę do rozliczenia zużycia wody  
      za     okres między ostatnim odczytem wskazań a wymianą wodomierza lub
       plomby  na   nowe stanowić będzie symulacja średniego zużycia wody
       w    poprzednim   okresie   rozliczeniowym.  
      Taki  tryb rozliczenia  może być  tylko  przez jeden okres rozliczeniowy.
       W przypadku uniemożliwienia  dokonania wymiany uszkodzonego
       wodomierza lub założenia plomby rozliczanie zużycia wody
       i odprowadzania ścieków od  drugiego okresu rozliczeniowego  dokonane
       zostanie  jak dla lokali   nieopomiarowanych  podanych w ust.
      1 niniejszego  paragrafu.     Dokonane rozliczenie o którym wyżej mowa jest
       rozliczeniem   ostatecznym i nie podlega korekcie. Lokal uzyskuje  status
       lokalu nieopomiarowanego
                Dalsze rozliczanie według  wodomierzy indywidualnych  możliwe
       będzie  po wymianie  wodomierza lub plomby – od  nowego   okresu
       rozliczeniowego. Dokonany stan odczytu   jest    początkowym stanem  okresu
       rozliczeniowego w którym rozliczanie zużycia wody   będzie dokonane według
       wskazań     wodomierzy.
 
   6.  Użytkownik lokalu jest zobowiązany do  umożliwienia  upoważnionemu 
         pracownikowi Spółdzielni odczytu  kontrolnego  wodomierzy . Odmowa 
         umożliwienia  odczytu    wodomierzy    powoduje rozliczenie lokalu za dany
         okres    rozliczeniowy i następne  wg zasad jak dla lokali nieopomiarowanych  , 
         o których     mowa w ust.  1   niniejszego paragrafu
                       Dalsze rozliczanie według  wodomierzy indywidualnych  możliwe
        będzie po umożliwieniu dokonania odczytu kontrolnego – od  nowego   okresu
        rozliczeniowego. Dokonany stan odczytu   jest    początkowym stanem  okresu
        rozliczeniowego w którym rozliczanie zużycia wody   będzie dokonane według
        wskazań     wodomierzy.
 
 7.  W przypadku  stwierdzenia ingerencji lokatora w układzie pomiarowym
         powodującym zaburzenia wskazań chociażby na jednym wodomierzu zimnej
         lub  ciepłej wody, odczyty ze wszystkich wodomierzy w tym lokalu nie będą
         przyjmowane do rozliczenia. W okresie  rozliczeniowym w którym zaistniała
         powyższa sytuacja lokal taki będzie  rozliczony według zasad jak dla lokali
         nieopomiarowanych ,  o których     mowa w ust.  1   niniejszego paragrafu
         Użytkownik lokalu zostanie obciążony  kosztami naprawy , legalizacji i montażu
         nowych        wodomierzy w lokalu.
                Dalsze rozliczanie według  wodomierzy indywidualnych  możliwe
        będzie  po doprowadzeniu  układu pomiarowego do sprawności technicznej  –
        od  nowego   okresu    rozliczeniowego. Dokonany stan odczytu   jest
        początkowym   stanem  okresu     rozliczeniowego w którym rozliczanie zużycia
        wody   będzie     dokonane według      wskazań     wodomierzy.
 
8.   Rozliczenie faktycznych kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków
        dokonywane   jest przez Spółdzielnię do    30  dnia po upływie kwartału, którego
        rozliczenie dotyczy.
   Różnica powstała w wyniku rozliczenia opłat zaliczkowych, o których mowa
    w   §    8  ust. 3 z uwzględnieniem opłat za nie zbilansowaną wodę o których 
   mowa w § 8 ust 2 pkt b  -    w stosunku do faktycznie należnych opłat jest
   rozliczana    następująco:
a)    nadpłata zaliczana jest na poczet najbliższych należności z tytułu opłat za używanie lokalu, a w przypadku osób zalegających z opłatami – na poczet zadłużenia,
b)    niedopłata zostaje zaksięgowana na obciążenie konta czynszowego i winna być uregulowana w miesiącu, w którym użytkownik otrzymał rozliczenie kosztów zużycia wody.
 
 9..    Użytkownik lokalu może reklamować wynik rozliczenia kosztów zużycia wody
         w ciągu  14 dni od daty jego otrzymania. Reklamacja winna być złożona na
         piśmie i zawierać  uzasadnienie.    O wyniku rozpatrzenia reklamacji
         powiadamia       się    użytkownika lokalu       w terminie  1 miesiąca.

                                                     §  3
       1.   Aneks Uchwalony został Uchwałą Rady Nadzorczej w dniu   14 marca 2013 r     
       2. Aneks    wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r  i stanowi integralną
             część  regulaminu uchwalonego  przez Radę Nadzorczą   w  dniu 23.X.2009
             roku
        
                               Sekretarz Rady                                  Przewodniczący  Rady